ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
เปิดสอบพนักงานราชการครูและครูอัตราจ้าง สพป.พระนครศรีอยุธายา เขต 2

สพป.พระนครศรีอยุธายา เขต 2 เปิดสอบพนักงานราชการครู และครูอัตราจ้าง 6 อัตรา


 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน และจัดจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน แทนตำแหน่งว่าง  จำนวน  3  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่ดำเนินการรับสมัคร

1) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

(1) กลุ่มวิชาเอก/ทาง หรือวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา    โรงเรียนวัดวังชะโด
(2) กลุ่มวิชาเอก/ทาง หรือวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา    โรงเรียนวัดบ้านสร้าง
(3) กลุ่มวิชาเอก/ทาง หรือวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา    โรงเรียนวัดดอนลาน

ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทําสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
(1) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย และมีวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ยังไม่หมดอายุภายในวันรับสมัครเลือกสรรวันสุดท้าย


2) ตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(1) บุคลากรวิทยาศาสตร์     จำนวน 1 อัตรา  โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการาม
(2) บุคลากรคณิตศาสตร์      จำนวน 2 อัตรา  โรงเรียนวัดหน้าโคก(วิสุทธิศึกษา) และโรงเรียนวัดทำใหม่

อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
1) คุณสมบัติบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
2) คุณสมบัติบุคลากรด้านคณิตศาสตร์
(รายละเอียดกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก แนบท้ายประกาศ)

การรับสมัคร
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 (เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41393.html?fbclid=IwAR2D6CqnmnhPRkdAQ9nKn_1jXSGPLCiXCjGsYJV8QNHBOsBzCgN5IwTDToQ

งานเกี่ยวข้อง