ล่าสุด : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ เข้ารับราชการ เงินเดือน 15,000 16,500 บาทว่าง 10 ตำแหน่ง
 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัคร เภสัชกร/นักวิชาการ

กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตำแหน่ง เภสัชกร/นักวิชาการ

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ

 • วุฒิการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สหเวชศาสตร์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร) วิทยาศาสตรบัณฑิตหรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

ลักษณะงาน

 • สืบค้นข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในต่างประเทศ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 • วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 • สืบค้น รวบรวมข้อมูลวิชาการของสมุนไพร เพื่อใช้อ้างอิงในการจัดทำฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์สมุนไพร

 • จัดทำวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทนเงินเดือน : 15,000 – 20,000 บาท

หลักฐานการสมัครงาน

 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

 • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ติดต่อสมัครงานได้ที่

คุณรัตติยากร พรานไพร กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาคาร 2 ชั้น 4 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร 02-590 7477, 02-590 7476 (ประกาศสิ้นสุด 30 สิงหาคม 2562)

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.thaijobsgov.com/jobs/275145

งานเกี่ยวข้อง