ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
 รับสมัคร ICT Talent ประจำโรงเรียนประชารัฐ (หลายอัตรา)

ข่าวดี!!! รับสมัคร ICT Talent ประจำโรงเรียนประชารัฐ (หลายอัตรา) วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000.-บาท + ค่าประกันสังคม 1,500.-บาท
 

 

สำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการใช้ความสามารถด้าน ICT เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

โครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED เปิดรับสมัคร ICT Talent ประจำโรงเรียนประชารัฐ (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ:
• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา, ด้านเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สนใจและสามารถนำทักษะด้าน ICT เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนในโรงเรียน
• พร้อมที่จะเป็นผู้นำในการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งด้าน ICT ในโรงเรียนต่าง ๆ ได้
• พร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
• สามารถสืบค้น เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนได้
• สามารถถ่ายทอดความรู้ด้าน ICT ระดับพื้นฐานแก่นักเรียน ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน และชุมชนได้
• สามารถเดินทางปฏิบัติงานใน “โรงเรียนประชารัฐ” ในพื้นที่หรือจังหวัดที่ใกล้เคียงได้ 
• ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโครงการฯการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 ตุลาคม 2562

เงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาท
+ ค่าประกันสังคม 1,500 บาท (ทั้งนายจ้าง+ลูกจ้าง)

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียด พร้อมทำแบบทดสอบ IT Test ได้จาก Link นี้

http://www.pracharathschool.go.th/news/detail/75236

ไฟล์ดาวน์โหลด :::
อ้างอิง

https://www.kruwandee.com/news-id41496.html?fbclid=IwAR04NCa2eIZz3MyVYRkjIOH1_BLMO64LnT3UQyypv-JfID-C3orJcER9eYU

งานเกี่ยวข้อง