ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ อาจารย์ 5 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งอาจารย์ A-5 

ประกาศรับสมัคร  6 กันยายน 2562  - 2 ตุลาคม 2562

รายละเอียด

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง : อาจารย์ Aตามเอกสาร5
อัตราเงินเดือน : 41,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ตามเอกสาร ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางภาพ สาขาวิทยาศาสตร์คอม
พิวเตอร์ สาขาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์
ตามเอกสาร หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ตามเอกสาร
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ตามเอกสาร ประเมินความรู้ภาษาไทยที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
ตามเอกสาร ประเมินความรู้เฉพาะสาขา
ตามเอกสาร ประเมินความสามารถในการถ.ายทอดหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
ตามเอกสาร ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
ตามเอกสาร สัมภาษณ์
ทักษะ/สมรรถนะ : ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Paperตามเอกสารbased Test : PBT) ไม่น้อยกว่า 550
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Institutional Test Program : ITP) ไม่น้อยกว่า 550
ตามเอกสาร คะแนน TOEFL (Internetตามเอกสารbased Test : iBT) ไม่น้อยกว่า 79
ตามเอกสาร คะแนน CUตามเอกสารTEP ไม่น้อยกว่า 75
ตามเอกสาร คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

ตามเอกสาร ยกเว้นสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป$นภาษาอังกฤษใน
มหาวิทยาลัยหรือประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ (วุฒิที่ใช้ในการสมัครงาน/
บรรจุจ้าง) ตามที่คณะกรรมการบริหารบุคคลกําหนด ได้แก* สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศไอร์แลนด ประเทศสิงคโปร์
ประเทศฟลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศแอฟริกาใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข
เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ติดตามข่าวสารได้ที่ : https://www.facebook.com/jobOfficialthai

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
งานเกี่ยวข้อง