ล่าสุด : องค์การสะพานปลา เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 9 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2562
กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุ

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้าทำงาน จำนวน 14 อัตรา

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กันยายน 2562
 

ประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

ด้วยบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 14 อัตรา ดังนี้


คุณวุฒิที่รับสมัครสอบ
1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ จำนวน 2 อัตรา
2. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
3. คุณวุฒิปริญญาโท วิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือคุณวุฒิปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา
5. คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 อัตรา
6. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 2 อัตรา
7. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
 

การรับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กันยายน 2562 ที่เว็บไซต์ www.cattelecom.com

ไฟล์ดาวน์โหลด ::: ไฟล์แนป
อ้างอิง

http://www.cattelecom.com

งานเกี่ยวข้อง